Tặng Nhà thơ Lê Huy Mậu - Tác giả phần lời bài Khúc hát sông quê


Anh thì úp mặt vào sông
Còn em úp mặt mà không... vào gì!

Hát sông quê.

Bác Mậu úp mặt vào sông.
Có người úp mặt vào mông chị nhà...
Chị ta tên Vũ Thanh Hoa.
Bác Tám thấy lạ ha ha bác cười.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8785','0qin3d53o3r14npfmrrignpbc1','0','Guest','0','54.196.13.210','2018-09-24 02:32:12','/a93359/tang-nha-tho-le-huy-mau-tac-gia-phan-loi-bai-khuc-hat-song-que.html')